Chính sách

Chính sách về chất lượng

Tiếp tục cải tiến chất lượng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng cà sử dụng tích cực giá trị tài nguyên.

Để đạt được chính sách chất lượng và các yêu cầu mục tiêu, chúng tôi cam kết:

1. Cải tiến thiết bị quy trình, tăng cường đào tạo nhân sự và ổn định chất lượng sản phẩm.
2. Thực hiện thái độ phục vụ, đáp ứng cung cầu, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
3. Sử dụng các nguồn lực hiệu quả để tạo ra giá trị sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của công ty.